RODO

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie informuje, że:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy: 10-710) przy ul. Słonecznej 46, tel.: 895240304, adres e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl, zwana dalej „Spółką”.

2.  Inspektor Ochrony Danych

Funkcjonujący w Spółce dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych.

Adres e-mail: mpolakowska@mpec.olsztyn.pl

Telefon: 895241207

Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce „RODO”.

3.  Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę

w następujących celach:

1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczoną przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,

2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

3) realizacji zawartej umowy, lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

4) zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

5) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło i realizacją zawartych umów – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

6) ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

7) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

8) realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych

w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,

9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

10) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

11) podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką lub realizacji zlecenia/usługi, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

12) świadczenia usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

4. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:

1) Właścicielowi Spółki, którym jest Gmina Olsztyn,

2) podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, do rejestru dłużników,

4) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze Spółką  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein).

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzanie, tj. przez okres:

1) niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku

z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2) niezbędny do realizacji zlecenia/usługi a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub zlecenie/usługę świadczoną przez Spółkę,

4) niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością

lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

5) w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad urządzeniami cieplnymi oraz siecią ciepłowniczą,

6) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w lit. 1, 2, 4,

7) w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności dotyczącej zaopatrzenia w ciepło oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez Spółkę,

8) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania.

7.  Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

2) prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Wymóg podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi ze Spółką, podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja zlecenia/usługi.

9. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej ze Spółką oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana ze Spółką umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadku dokonania oceny przyporządkowania do grupy taryfowej, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.

11. Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na naszej stronie internetowej:

http://www.mpec.olsztyn.pl,

https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/.

Napisz do nas

  *Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną, Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

  Zapoznałem(am) się z Polityką prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie telefonicznej i mailowej ofert, wizualizacji, informacji, materiałów, newsletterów.

  © 2022 MPEC Sp. z.o.o. Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Realizacja: virtualmedia.pl

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-15:00