pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Ochrona środowiska

Nasze instalacje przystosowane są do wspólspalania miału węglowego z biomasą. Dzięki temu - stosując także gaz ziemny -  ograniczamy emisję zamieczyszczeń do atmosfery.

Przedsiębiorstwo ogranicza emisję do powietrza – do wymaganego prawem poziomu, a ponadto, w możliwym do uzyskania zakresie - biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne - w dwóch obszarach działania:

1. W źródłach ciepła:

  • prowadzenie procesów spalania z wysoką sprawnością;
  • spalanie miału węglowego o niskiej zawartości siarki;
  • wykorzystywanie w możliwie szerokim zakresie paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny) i uznawanych za „bez emisyjne” (biomasa);
  • stosowanie urządzeń oczyszczania spalin (odpylające za kotłami spalającymi paliwa stałe);
  • wytwarzanie energii elektrycznej (na własne potrzeby) i ciepła w kogeneracji – moduł kogeneracyjny działający w oparciu o silniki gazowe.

2. W obszarze przesyłu ciepła i w pozostałej działalności:

  • ograniczanie strat przesyłu ciepła (dobry stan techniczny nowoczesnych sieci ciepłowniczych);
  • optymalizacja hydrauliczna źródeł ciepła i sieci (ograniczenie zużycia energii potrzebnej do pompowania);
  • optymalizacja wykorzystywanych instalacji i urządzeń w zakresie zużycia energii elektrycznej.

 

Poza ograniczaniem emisji do powietrza – choć w naszym przypadku jest to podstawowe i zarazem największe zadanie - nie zaniedbujemy także innych komponentów środowiska.
Tu również  posiadamy wszystkie zezwolenia admiracyjne wymagane do prowadzenia działalności i eksploatujemy odpowiednie urządzenia i instalacje.
Warto wspomnieć, że ścieki z nowoczesnej stacji płukania wymienników (niezbędnych do zapewnienia właściwej pracy węzłów cieplnych), są przed odprowadzeniem do kanalizacji oczyszczane w odpowiedniej instalacji. Także ścieki z mycia pojazdów przed odprowadzeniem do kanalizacji, są podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Podobnie jest w przypadku w przypadku wód opadowych i roztopowych z terenu MPEC – przed odprowadzaniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, są oczyszczane w osadniku i separatorze lamelowym.

Oczywiste, że nie możemy prowadzić naszej działalności bez żadnego oddziaływania na środowisko. Jednak takie oddziaływanie można skutecznie minimalizować - i to czynimy.

Pliki

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 12.8 °C
Prędkość wiatru: 1.7 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 904.8 m3/h
Moc źródła ciepła: 35.3 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 75.4 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 40.1 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 823.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 29.5 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 41.0 °C

facebook